Projecten

STEM

STEM verwijst naar de internationale afkorting voor Science, Technology, Engineering, Mathematics. In onze snel veranderende maatschappij is steeds meer nood aan werknemers die (hoog) technologisch geschoold zijn. Om de interesse voor deze STEM-richtingen te wekken, wil men de leerlingen hiermee reeds van jonge leeftijd kennis laten maken. Via de STEM-lessen kunnen de leerkrachten door de onderzoekende en ontwerpende aanpak verschillende leerstijlen aanspreken. Dit onderzoekend en ontwerpend leren creëert op zijn beurt de kans om coöperatief te ondernemen. Onderzoek en onze eigen ervaring toont aan dat coöperatieve werkvormen het leren bij alle kinderen stimuleert. Immers het hieruit voortvloeiende werken in gemengde groepen (verschillende leerstijlen, interesses, leeftijden) draagt bij tot betere begripsvorming en motivatie door de belangrijke sociale interactie tussen de leerlingen.Op deze manier bereikt de school meer kinderen en kan de school op het einde van het 6e leerjaar een nog beter onderbouwde studiekeuze voorstellen.

Team/Co-teaching

Via teamteaching bundelen leerkrachten hun krachten: ze staan samen voor de klas en muren worden letterlijk en figuurlijk gesloopt.Samen voor de klas staan laat meer verschillende groeperingsvormen toe en zorgt voor een uitbreiding van het handelingsrepertorium. Leerkrachten kunnen bijvoorbeeld beter inspelen op leer- en gedragsproblemen in de klas. Dit zijn voordelen die echt van pas komen in het lesgeven aan heterogene groepen. Niet alleen de leerkrachten, ook de leerlingen ervaren de krachten van co-teaching. Teamteaching heeft al in verschillende landen zijn waarde bewezen. Hieronder ziet u een video hoe co-teachen verwezenlijkt wordt in het tweede leerjaar bij juf Sofie en juf Maxime.

Daarnaast neemt onze school dit schooljaar ook deel aan het project ‘Samen sterker op de klasvloer’. Dit is een pilootproject van één schooljaar waarbij de in het buitengewoon basisonderwijs vrijgekomen middelen (lestijden en uren) aangewend worden om het gewoon basisonderwijs te ondersteunen. Juf Siel, psychologe in de Heilig Hartschool te Oostende, komt juffen Nele, Pamela en Nadia via co-teaching versterken in het vierde leerjaar en in de eerste kleuterklas. Verdere toelichting vindt u in volgend filmpje.

Okidoo

Okidoo staat voor ‘Oostendse Kinderen In Dialoog met Onderwijs en Ouders’. Dankzij Kiwanis Club Oostende komt Bianca Dugardin in het tweede trimester naar onze school om met de kinderen van de lagere afdeling te werken rond sociale vaardigheden. Zoals we allemaal goed aanvoelen, komen kinderen vandaag de dag heel wat prikkels tegen. Daarom vinden we het belangrijk dat ze de innerlijke rust blijven vinden. Dit leert juf Bianca de kinderen door onder andere te praten over de eigen gevoelens, zich bewust te worden van het eigen lichaam en beroep te doen op de eigen verbeelding.